Archive Toshiba chairman Shigenori Shiga
Toshiba chairman quits over $3.4bn loss

Toshiba chairman quits over $3.4bn loss

February 15th, 2017

Business desk – Toshiba chairman Shigenori Shiga has resigned, hours